Všeobecné obchodní podmínky

 

KUSED s.r.o., Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem

I. Obecná ustanovení

•  Všeobecné obchodní podmínky známé oběma stranám tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou KUSED s.r.o. jako dodavatelem.

•  Změny a dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, jestliže byly vzájemně potvrzeny oběma partnery.

II. Objednávky

•  Telegrafické, telefonické, e-mailové nebo ústní objednávky jsou pro dodavatele závazné pouze tehdy, když je dodavatel zadavateli písemně potvrdí.

III. Záruky a reklamace

•  Dodavatel ručí za vady dodané práce v souladu s ustanovením §§425, 455 obchodního zákoníku, v platném znění.

•  Nebezpečí škody, ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení přechází z dodavatele na zadavatele okamžikem převzetí.

•  Obě strany budou dbát na důsledné předání a převzetí, aby vyloučily pozdější reklamace.

•  V případě zjištění vady jakosti dodaných prací je zadavatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli zjištěné vady a dodavatele vyzvat k účasti na kontrolní přejímce.

IV. Místo plnění

•  Místem plnění jsou stavby dle objednávky, pokud nebylo mezi stranami kupní smlouvy dohodnuto jiné místo plnění. Částečné dodávky jsou přípustné.

V. Cena prací a platební podmínky

•  Dodavatel vystaví faktury na zadavatele se splatností 14 dnů, pokud si nedohodnou dodavatel a zadavatel jinou lhůtu splatnosti.

•  Dodavatel fakturuje v cenách dle platných ceníků, které jsou k dispozici u dodavatele a se kterými se zadavatel seznámil při objednávce, pokud nedohodnou dodavatel a zadavatel jinou cenu.

•  Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu platnosti objednávky dle aktualizace cen prací.

•  Má-li zadavatel jakékoliv výhrady k fakturám, které mu byly zaslány, je povinen tyto faktury dodavateli doporučeně poštou vrátit a oznámit písemně nejpozději do 10 dnů od vydání faktury dodavateli, jaké má výhrady k vystavené faktuře.

VI. Vis maior – Vyšší moc

•  Za případy vyšší moci se pokládají takové mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale plnění smluvních povinností, k nimž došlo po uzavření smlouvy a které žádným ze smluvních partnerů nemohly být předvídány ani odvráceny.

•  Smluvní partner, kterému bylo tímto znemožněno plnění smluvních povinností, musí při objevení se těchto okolností druhého smluvního partnera o tomto bez prodlení písemným dopisem informovat a předložit jemu o tom důkaz, že tyto okolnosti měly podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

•  Oba smluvní partneři jsou povinni informovat se vzájemně a bez prodlení o odstranění překážek, které bránily plnění smluvních povinností. Platební neschopnost, úřední zásahy, které brání včasnému splnění povinností z uzavřené kupní smlouvy se nepokládají za vyšší moc.

VII. Sankce

•  V případě prodlení s úhradou faktur ze strany zadavatele, je dodavatel oprávněn vyúčtovat zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.

•  Zadavatel je povinen zaplatit fakturu a smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího vystavení.

•  Sankce nepodléhá žádnému přezkoumání nebo snížení smluvní pokuty soudní cestou. Zaplacením smluvní pokuty není zadavatel zbaven plnění smluvních povinností a zaplacením této sankce nejsou dotčeny nároky dodavatele, které touto sankcí nejsou kryty.

VIII. Všeobecná ustanovení

•  Zadavatel je povinen připojit k objednávce výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a osvědčení o přidělení DIČ.

•  Vztahy účastníků se řídí ustanovením obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

IX. Soudní příslušnost

•  Veškeré spory vzniklé z obchodních vztahů a v souvislosti s nimi, spory vzniklé z kupní smlouvy včetně sporů o platnost kupní smlouvy, event. následcích neplatnosti kupní smlouvy, budou s konečnou platností rozhodovány jediným nezávislým rozhodcem z Nezávislého sdružení rozchodů ČR o.s. dle zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, nebo nezávislým soudem dle úvahy firmy KUSED s.r.o.

•  Sjednává se rozhodné právo české. Obě strany se zavazují splnit ihned rozhodčí výrok nezávislého rozhodce nebo rozsudek nezávislého soudu.